Binin üzerinde üyenin katıldığı Bursaspor Olağanüstü Seçimli Mali ve İdari Genel Kurulunda Recep Günay ve yönetim kurulu ibra edilmedi.

Gündemin 8.maddesi Yönetim Kurulu’nun ibrası, Divan Başkanı İdris Sevinç tarafından oylara sunuldu.

Oy çokluğu ile ibra olmadı.

Peki bundan sonra ne olacak?

Bursaspor Tüzüğü bu konuda şunları içeriyor:

İBRA OYLAMASI VE SONUÇLARI

MADDE-26- Seçimli genel kurullarda, organların seçimine ilişkin oylamaya geçilmeden önce, mevcut yönetim döneminin idari ve mali açıdan bir bütün olarak ibrası için oylama ve yine denetim kurulunun çalışmalarına ilişkin iki ayrı ibra oylaması yapılır. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendileri hakkında yapılan ibra oylamasına katılamaz.

26.1. İbra Oylamasının Usulü

İbra, açık oylama şeklinde yapılır. Genel Kurul Toplantı Divan Başkanı’nın gerekli görmesi durumunda gizli oylama da yapılabilir. İbra ile ilgili karar, Genel Kurula katılan ve oy kullanma hakkına sahip üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

26.2. İbra Edilmeme Durumunda Yapılacaklar

Genel Kurulda yapılan oylama neticesinde, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu ibra edilmezse ; Bursaspor organlarında görev aldığı döneme ilişkin genel kurulda yapılan oylama neticesinde “ibra edilmemiş olan Yönetim Kurulu’ndan; Başkan , As Başkan ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi” yine “ibra edilmemiş olan Denetim Kurulu’ndan Denetim Kurulu Başkanı”, ibra oylamasına müteakip tüzük gereği yürütülecek inceleme neticesinde haklarında hukuki süreç başlatılmış ise bu süreç lehlerine kesinleşinceye kadar / hukuki süreç başlatılmış ise ibra oylamasını takip eden iki seçimde organ ve kurullara aday olamazlar.

 1. Yeni seçilen Denetim Kurulu, 15 gün içerisinde ibra gündemi ile olağanüstü olarak toplanır.
 2. İbra edilmemiş Yönetim Kurulu’nun görev aldığı tüm süreç için inceleme başlatılır. Denetim Kurulu, yapacağı inceleme ile birlikte ilgili döneme ilişkin mali yönden bir bağımsız denetim kuruluşu çalışması yok ise bağımsız denetim kuruluşlarına da yeni bir inceleme raporu hazırlatır.
 3. Bağımsız denetim kuruluşlarına hizmetleri karşılığı yapılacak ödemeler, Bursaspor bütçesinden karşılanır.
 4. Bursaspor’un tüm organları tarafından, yapılacak veya yaptırılacak inceleme ile ilgili olarak, her türlü bilgi ve belge Denetim Kuruluna verilmek zorundadır.
 5. Denetim Kurulu, ibra edilmeyen dönemdeki Denetim Kurulu raporlarını da inceleyerek, bu dönemde görev başında bulunan Denetim Kurulu’nu da kapsayacak şekilde, incelemesini genişletebilir.
 6. Denetim Kurulu, yaptığı inceleme neticesinde ibra edilmeyen organların hesap ve işlemlerinde ve/veya tüzük ve mevzuatın amir hükümlerinin uygulanmasında ihmal, kusur veya kast ile oluşan usulsüzlükler tespit etmesi halinde, Kulübün haklarının korunması yönünde hukuki ve cezai süreç başlatılması için, Yönetim Kuruluna bildirimde bulunur.
 7. Yönetim Kurulu bu bildirim üzerine, 30 (otuz) gün içerisinde Hukuk Kurulu görüşünü de alarak hukuki ve cezai süreç başlatılmasına ilişkin ilgili merciler nezdinde başvuruda bulunmak zorundadır.
 8. Denetim Kurulu tarafından, hukuki veya cezai sürecin başlatılması ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna bildirimde bulunulması ile birlikte, Bursaspor Başkanı’nın, ibra edilmeme nedeniyle seçime girmesi kısıtlanan kişilerden birisi olması durumunda, 30 (otuz) gün içerisinde olağanüstü seçimli genel kurula gidilmesi zorunludur.
 9. Yönetim Kurulu Başkanı dışında, ibra edilmeme nedeniyle seçime girmesi kısıtlanan kişiler, Bursaspor’un mevcut organlarında halen görevli ise Denetim Kurulu tarafından yapılan bildirimi takip eden ilk toplantıda, bu kişinin organlardaki üyeliği düşürülür ve yeri yedek listedeki üyelerden tamamlanır.
 10. Denetim Kurulu üyesi olup ibra edilmeme nedeniyle seçime girmesi kısıtlanan kişinin üyeliği, ilk toplantıda düşürülür. Yeri yedek listedeki üye ile tamamlanır. Denetim Kurulu Başkanı’nın bu sebeple düşmesi halinde Denetim Kurulu kendi içinde yeni Başkanını Seçer.
 11. Yönetim Kurulunca, Denetim Kurulunun, hukuki veya cezai süreç başlatılmasına ilişkin bildirimi, tüm inceleme dosyası ve raporlar ile birlikte ihmal, kusur ve kastı bulunan kişiler hakkında, gerekli disiplin soruşturmasının yapılması için, ayrıca Hukuk Kuruluna sevk edilmek zorundadır.

 

Bu haber ilginizi çekebilir